Educació Secundaria Obligatoria

Educació Secundaria Obligatoria

L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyament bàsic. D’acord amb el que estableix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una durada de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general, té dret a romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complit l’any en què finalitze el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com l’atenció necessària a la diversitat de l’alumnat.

En aquesta etapa, es presta una atenció especial a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’educació secundària obligatòria contribueix a desenvolupar en l’alumnat, entre d’altres, les capacitats següents:

  • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica; i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

  • Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

  • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.

  • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe i identitat sexual, i rebutjar els estereotips i qualsevol altra mena de discriminació

 
GRUPTUTOR/TUTORAGRUPTUTOR/TUTORA
1r AOlga Martínez2n A1   Rosa Jiménez
1r ABJosep Lluis Vilageliu2n A2Mª Amalia Sánchez
1r BDavid Serrano2n B1Esther Cuéllar
1r CIsabel Boluda Bodí2n B2María García García
1r CDAnna Ferrando2n CRaquel Galindo
1r DConcha Máñez2n CDYolanda Martínez
1r EEsther López Barceló2n DAntonio Bueno Juan
1r EFRaquel Murciano2n EAna Mª Mateo López
1r FJuan Luis Grau 2n PACMª Carmen Raga
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
3r ACristina Luján4t AMª Teresa Monterde
3r BAna Sancho4t BAsunción García
3r CEmilio Burgos4t CPatricia Ausina
3r DMª José Borrás4t DAntonia García
3r EPaula Camacho4t PR4Luisa Lahoz
3r PMARAlberto Benedicto