Educació Secundaria Obligatoria

Educació Secundaria Obligatoria

L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyament bàsic. D’acord amb el que estableix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una durada de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general, té dret a romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complit l’any en què finalitze el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com l’atenció necessària a la diversitat de l’alumnat.

En aquesta etapa, es presta una atenció especial a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’educació secundària obligatòria contribueix a desenvolupar en l’alumnat, entre d’altres, les capacitats següents:

 • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica; i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
 • Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
 • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
 • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe i identitat sexual, i rebutjar els estereotips i qualsevol altra mena de discriminació

Curs 2018-2019

1. ESO

GrupTutor
1r A Plurilíngüe 
1r B PEV 
1r C PEV 
1r D PEV 
1r E PEV 
1r F PIP 

2. ESO

GrupTutor
2n A Plurinlíngüe 
2n B PEV 
2n C PEV 
2n D PIP 
2n E PIP 
2n PAC 

3. ESO

GrupTutor
3r A Plurilíngüe 
3r B PEV 
3r C PIP-PMAR 

4. ESO

GrupTutor
4t A Plurilíngüe- PEV 
4t B PEV 
4t C PIP – PR4

Anualment el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convoca una sèrie de beques i ajudes destinades a diferents tipus i nivells d’ensenyament. Les ajudes es sol·liciten via telemàtica, encara que algunes d’elles cal portar-les a la Secretaria de l’Institut per emplenar algú dels documents adjunts a la sol·licitud. Les que van destinades a l’alumnat d’ESO són:

 • Beques i ajudes per l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
 • Programa “Recuperació i utilització educativa de pobles abandonats”
 • Programa “Aules de la Natura”
 • Programa “Campus d’aprofundiment científic”
 • Programa “Campus Científic de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat”
 • Programa “d’immersió lingüística en colònies d’estiu per a 1r i 2n d’ESO”

(última revisió maig 2018)

Beques i ajudes per l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu


 • Destinataris: Alumnat escolaritzat en centres educatius que acrediten la necessitat específica de rebre suport educatiu i reunisquen els requisits establerts.

 • Termini de presentació de sol·licituds: normalment des d’agost fins finals de setembre.

 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: segons el tipus d’ajuda que l’alumnat sol·licitant necessite, es requerirà diferent tipus de documentació.

 • Enllaç web del Ministerio

Programa “Recuperació i utilització educativa de pobles abandonats”


Aquest programa pretén un acostament a la vida rural dels joves que, en la gran majoria, viuen en un món urbà, afavorint la millora d’actituds que assegureixen l’equilibri futur de les persones amb el seu entorn. L’activitat es desenvoluparà en períodes de set dies, en el mes de juliol.

 • Destinataris: l’alumnat del Centre matriculats en 3r, 4t d’ESO. Fpbàsica, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Batxillerat. En qualsevol cas, amb un màxim de 18 anys, complits en l’any que es convoca l’ajuda.

 • Termini de presentació de sol·licituds: habitualment des de mitjans de març

 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificació de matrícula del curs actual i certificació de notes del curs anterior

 • Enllaç web del Ministerio

Programa “Aules de la Natura”


És un programa la qual finalitat és afavorir l’aprenentatge i la convivència d’alumnat de diferent procedència, nivell socieconòmic i capacitat, contribuint d’aquesta manera a la consecució del màxim grau d’inclusió i normalització en un entorn educatiu no formal i en contacte directe amb la natura. L’activitat es desenvoluparà en períodes de dotze dies, en juliol o agost.

 • Destinataris:

  – Alumnat que no presenta necessitats educatives: alumnat matriculat en 1r d’ESO amb un màxim de 14 anys, complits en l’any que es convoca l’ajuda.

  – Alumnat que presenta necessitats educatives: alumnat matriculat en qualsevol curs d’ESO, amb un màxim de 16 anys, complits en l’any que es convoca l’ajuda.

 • Termini de presentació de sol·licituds: habitualment des de mitjans de març

 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificació nota mitjana del curs anterior.

 • Enllaç web del Ministerio

Programa “Campus d’aprofundiment científic”


L’objectiu d’aquest Campus és afavorir el desenvolupament de l’interés científic per part de l’alumnat, potenciar les seues capacitats demostrades a l’àmbit de la ciència, així com fomentar l’esforç individual i la motivació de l’alumnat, al mateix temps que s’integra en un àmbit en el qual prima la convivència i l’intercanvi d’experiències culturals i educatives entre l’alumnat procedent de les diferents Comunitats Autònomes. L’activitat es desenvoluparà en períodes de set dies de juliol, en Sòria.

 • Destinataris: alumnat matriculat en 4t d’ESO en les assignatures matemàtiques aplicades, Biologia i Geologia, Física i Química

 • Termini de presentació de sol·licituds: habitualment en el mes d’abril.

 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificació nota mitjana del curs anterior, que ha de ser igual o major de 9.

 • Enllaç web del Ministerio

Programa “Campus Científic de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat”


Aquest Campus pretén que els/les estudiant/estudiantes de 4t d’ESO i de 1r curs de Batxillerat tinga una experiència de contacte amb la labor investigadora mitjançant la seua participació en projectes d’apropament científic dissenyats i dirigits per professors universitaris i professores universitàries del més alt nivell, amb col·laboració amb professor/professores d’ensenyament secundari. L’activitat es desenvoluparà en períodes de set dies en el mes de juliol.

 • Destinataris: alumnat matriculat en 1r de Batxillerat de Ciències i alumnat matriculat en 4t d’ESO en les assignatures matemàtiques aplicades amb Biologia i Geologia i Física i Química, o amb Ciències aplicades a l’activitat professional i Tecnologia

 • Termini de presentació de sol·licituds: habitualment en el mes de març.

 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificació nota mitjana del curs anterior, que ha de ser igual o major de 8,5.

 • Enllaç web del Ministerio

Programa “d’immersió lingüística en colònies d’estiu per a 1r i 2n d’ESO”


Assistència a colònies en les quals es treballen prioritàriament els aspectes orals de l’aprenentatge de la llengua anglesa, en instal·lacions situades en diferents punts de la geografia espanyola en territori peninsular. L’activitat es desenvoluparà en períodes de dues setmanes en el mes de juliol.

Atenció: D’acord amb el DPP d’aquest IES, les següents matèries tindran docència en valencià en els grups PIP i, per tant, els materials didàctics hauran d’ésser en aqueixa llengua.

 • 1r ESO: Geografia i Història Música Ed. Física
 • 2n ESO: Geografia i Història Música Ed. Física
 • 3r ESO: Geografia i Història Ed. Plàstica
 • 4t ESO: Geografia i Història Religió / Valors Ètics

Llibres ESO. Curs 2018 – 2019

ATENCIÓ:

Els alumnes de 1r, 2n i 3r ESO no compreu el llibre d’educació plàstica fins que el professor corresponent s’ho digui a setembre.

Relació de matèries que es poden cursar en l’ESO  per al curs 2018-2019