Educació Secundaria Obligatoria

Educació Secundaria Obligatoria

L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyament bàsic. D’acord amb el que estableix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una durada de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general, té dret a romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complit l’any en què finalitze el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com l’atenció necessària a la diversitat de l’alumnat.

En aquesta etapa, es presta una atenció especial a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’educació secundària obligatòria contribueix a desenvolupar en l’alumnat, entre d’altres, les capacitats següents:

 • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica; i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
 • Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
 • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
 • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe i identitat sexual, i rebutjar els estereotips i qualsevol altra mena de discriminació

Anualment el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport convoca una sèrie de beques i ajudes destinades a diferents tipus i nivells d’ensenyament. Les ajudes es sol·liciten via telemàtica, encara que algunes d’elles cal portar-les a la Secretaria de l’Institut per emplenar algú dels documents adjunts a la sol·licitud. Les que van destinades a l’alumnat d’ESO són:

 • Beques i ajudes per l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
 • Programa “Recuperació i utilització educativa de pobles abandonats”
 • Programa “Centres d’Educació Ambiental”
 • Programa “Campus d’aprofundiment científic”
 • Programa “Campus Científic de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat”
 • Programa “d’immersió lingüística en colònies d’anglés per  a 2n d’ESO”

Beques i ajudes per l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu


 • Destinataris: Alumnat escolaritzat en centres educatius que acrediten la necessitat específica de rebre suport educatiu i reunisquen els requisits establerts.

 • Termini de presentació de sol·licituds: normalment des d’agost fins finals de setembre.

 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: segons el tipus d’ajuda que l’alumnat sol·licitant necessite, es requerirà diferent tipus de documentació.

 • Enllaç web del Ministerio

(última revisió, setembre 2019)

Programa “Recuperació i utilització educativa de pobles abandonats”


Aquest programa pretén un acostament a la vida rural dels joves que, en la gran majoria, viuen en un món urbà, afavorint la millora d’actituds que asseguren l’equilibri futur de les persones amb el seu entorn. L’activitat es desenvoluparà en períodes de set dies, durant els mesos de maig i juny.

 • Destinataris: l’alumnat del Centre matriculats en 3r, 4t d’ESO. FPbàsica, cicles formatius de grau mitjà o de batxillerat, i dos dels seus professors/professores.
 • Termini de presentació de sol·licituds: fins al 29 de gener.
 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: Projecte de participació del centre en aquest programa.
 • Enllaç web del Ministerio

(última revisió, desembre 2019)

Programa “Centres d’Educació Ambiental”


Aquest programa ambiental pretén propiciar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que incideixen en la cura i millora de l’entorn mediambiental de manera sostenible, mitjançant l’anàlisi dels problemes derivats de la relació de la gent amb el medi per a evitar el seu deteriorament. Així mateix, tracta de fomentar hàbits de vida saludable i desenvolupar un conjunt de valors com la responsabilitat, la perseverança, el respecte i l’autoestima. L’activitat es desenvoluparà en períodes de 5 dies, en maig, octubre o novembre.

 • Destinataris:Grups d’alumnat d’ESO i/o FP bàsica i 2 dels seus professors/es
 • Termini de presentació de sol·licituds: fins al 20 de gener
 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: Projecte de participació del centre en aquest programa.
 • Enllaç web del Ministerio

(última revisió, desembre 2019)

Programa “Campus d’aprofundiment científic”


L’objectiu d’aquest Campus és afavorir el desenvolupament de l’interés científic per part de l’alumnat, potenciar les seues capacitats demostrades a l’àmbit de la ciència, així com fomentar l’esforç individual i la motivació de l’alumnat, al mateix temps que s’integra en un àmbit en el qual prima la convivència i l’intercanvi d’experiències culturals i educatives entre l’alumnat procedent de les diferents Comunitats Autònomes. L’activitat es desenvoluparà en períodes de set dies de juliol, en Sòria.

 • Destinataris: alumnat matriculat en 4t d’ESO en les assignatures matemàtiques aplicades, Biologia i Geologia, Física i Química
 • Termini de presentació de sol·licituds: habitualment en el mes d’abril.
 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificació nota mitjana del curs anterior, que ha de ser igual o major de 9.
 • Enllaç web del Ministeri

(última revisió, abril 2019)

Programa “Campus Científic de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat”


Aquest Campus pretén que els/les estudiants/estudiantes de 4t d’ESO i de 1r curs de Batxillerat tinga una experiència de contacte amb la labor investigadora mitjançant la seua participació en projectes d’apropament científic dissenyats i dirigits per professors universitaris i professores universitàries del més alt nivell, amb col·laboració amb professor/professores d’ensenyament secundari. L’activitat es desenvoluparà en períodes de set dies en el mes de juliol.

 • Destinataris: alumnat matriculat en 1r de Batxillerat de Ciències i alumnat matriculat en 4t d’ESO en les assignatures matemàtiques aplicades amb Biologia i Geologia i Física i Química.
 • Termini de presentació de sol·licituds: fins a l’1 d’abril.
 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: certificació nota mitjana del curs anterior, que ha de ser igual o major de 8,5.
 • Enllaç web del Ministeri

(última revisió, abril 2019)

Programa “d’immersió en llengua anglesa durant la primavera 2020″, per a 2n d’ESO

Assistència a colònies en les quals es treballen prioritàriament els aspectes orals de la llengua anglesa, amb temàtiques d’interés científic i mediambiental, en instal·lacions situades en diferents punts de la geografia espanyola en territori peninsular. L’activitat es desenvoluparà en períodes de 6 díes, entre abril i maig de 2020.

 • Destinataris: Grups d’alumnat de 2n d’ESO i 2 dels seus professors/es
 • Termini de presentació de sol·licituds: fins al 10 de febrer
 • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: Projecte de participació del centre en aquest programa.
 • Enllaç web del Ministerio per alumnat de 2n d’ESO

(última revisió, gener 2020)

Atenció: D’acord amb el DPP d’aquest IES, les següents matèries tindran docència en valencià en els grups PIP i, per tant, els materials didàctics hauran d’ésser en aqueixa llengua.

 • 1r ESO: Geografia i Història, Música, Ed. Física
 • 2n ESO: Geografia i Història, Música, Ed. Física
 • 3r ESO: Geografia i Història, Ed. Plàstica
 • 4t ESO: Geografia i Història, Física i Química, Religió / Valors Ètics

Llibres ESO. Curs 2020 – 2021