Fabricació mecànica – FPB

Fabricació mecànica – FPB

Fabricació i muntatge – Formació Professional Bàsica

Quines ocupacions pots exercir

Peons d’indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Llanterner/a. Muntador/a d’equips de calefacció. Mantenidor/a d’equips de calefacció. Muntador/a d’equips de climatització. Mantenidor/a d’equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d’aigua.

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Operacions bàsiques de fabricació.
 • Soldadura i tancaments metàl•lics.
 • Fusteria d’alumini i PVC.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral I.
 • Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).

Segon curs:

 • Xarxes d’evacuació.
 • Llanterneria i calefacció bàsica.
 • Muntatge d’equips de climatització.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral II.
 • Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).

Com s’accedix

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Titulació que s’obté:

Títol Professional Bàsic en FABRICACIÓ I MUNTATGE.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.