PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2021 – CALENDARI

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2021 – CALENDARI

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

  • L’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
  • L’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Comments are closed.